Palvelut

Fysioterapia

Fysioterapia

Tarjoamme fysioterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakasta omatoimisuuteen ja mahdollisimman itsenäiseen toimintaan erilaisissa arjen toiminnoissa, leikissä ja vapaa-ajalla. Toiminta-ajatuksenamme ja tavoitteenamme on toimia hyvässä yhteistyössä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa sekä ohjata hänen lähiympäristöään. Tämä tukee ja edistää asiakkaan oppimista, kuntoutumista ja toimintakykyä.

Lisää tietoa fysioterapiasta
Toimintaterapia

Toimintaterapia

Onko sinulla haasteita selvitä arjen askareista tai päivittäisistä toiminnoista, liittyen esimerkiksi työhön, koulunkäyntiin, vapaa-aikaan tai leikkitoimintoihin? Siinä tapauksessa toimintaterapiasta voi olla apua. Toimintaterapeutti tukee, harjaannuttaa ja auttaa löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja arkisiin ongelmiin jos sinulla on jokin sairaus, vamma tai toimintakyvyn rajoite ja tarvitset sen vuoksi apua arkeen. Teemme töitä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Toimintaterapia voi toteutua asiakkaan kotona, työpaikalla, koulussa, päiväkodissa tai vastaanotollamme. Toimintaterapiassa ydinajatuksena on nähdä asiakas kokonaisuutena, ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

Lisää tietoa toimintaterapiasta
Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapian katsotaan olevan oma erillinen kuntoutusmuotonsa, kuten myös esimerkiksi toiminta- tai fysioterapian katsotaan olevan. Terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä tai kuntoutustyöryhmän suosituksesta. Ratsastusterapia on aina yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapiassa voidaan opetella hevosen avulla oman kehon, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa. Ratsastusterapian tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiomaistensa kanssa. Terapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään.

Lisää tietoa ratsastusterapiasta
Fysioterapia

Fysioterapia

Terapiatrion fysioterapeutit ovat erikoistuneet neurologiseen kuntoutukseen (Ndt/Bobath- terapeutteja). Ndt/Bobath-terapiakoulutuksen käyneillä terapeuteilla on mahdollisuus käyttää tätä lähestymistapaa työkaluna neurologisten asiakkaiden kuntoutuksessa. Fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanotollamme, koulu-, koti-, työpaikka tai päiväkotikäynteinä, tai allasterapiana. Autamme myös arjessa käytettävien apuvälineiden sovituksessa jos on tarvetta.

 • 30 min 42 €
 • 45 min 53 €
 • 60 min 64 €

Lapsille

Lasten fysioterapia on tavoitteellista, usein leikin avulla tapahtuvaa kuntoutusta. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti, huomioiden asiakkaan tavoitteet, motivaatio ja kehityksellinen taso. Fysioterapian tavoitteena on tukea lasta mahdollisimman itsenäiseen toimintaan toimintakyvyn rajoituksista huolimatta. Lasten fysioterapiassa on tärkeää että lapsen lähiympäristö otetaan huomioon osana kuntoutusta. Työskentelemmekin tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen, koulun, päiväkodin ja muiden terapeuttien kanssa.

Aikuisille

Terapiatrion tyypillisiä aikuisasiakkaita ovat esimerkiksi asiakkaat, joilla on jokin neurologinen sairaus tai vamma, kuten MS- tauti, Parkinsonin tauti, aivoverenkierron häiriö, selkäydinvamma, lihassairaus tai Cp. Aikuisten fysioterapian tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään arkisista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti vammasta tai sairaudesta huolimatta. Terapiassa pyritään sekä parantamaan että ylläpitämään asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä siten, että hän selviää arjestaan mahdollisimman omatoimisesti. Tavoitteet kuntoutukselle laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, sillä tavoitteiden tulee olla tärkeitä ja merkityksillisiä myös asiakkaalle itselleen.

Allasterapia

Fysioterapia voidaan myös toteuttaa allasterapiana. Allasterapia tukee asiakkaan toimintakykyä ja auttaa myös esimerkiksi uimisen opettelussa. Vesi elementtinä tukee liikkeiden suorittamista, helpottaa motorista toimintaa ja antaa liikkeelle vastusta.

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Camilla Kuoppala

Camilla Kuoppala

Fysioterapeutti
NDT, Bobath terapeutti
NDT, Bobath vauvaterapeutti

050-3610826

tai
Ulrika Krohn

Ulrika Krohn

Fysioterapeut
Ndt, Bobath-terapeut

050-5412548

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Terapiatrion toimintaterapeutit keskittyvät asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen ja sen ylläpitämiseen pyrkien siihen, että asiakas pystyy osallistumaan ikätasoansa vastaaviin toimintoihin mahdollisimman itsenäisesti toimintakyvyn rajoituksista huolimatta. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään ja jotka tuntuvat merkityksellisiltä asiakkaalle itselleen. Autamme löytämään erilaisia ratkaisuja ja uusia toimintamalleja arjen ongelmiin, sekä tarvittaessa valmistamme/ ohjaamme erilaisten apuvälineiden hankintaan tavoitteena parantaa asiakkaan omatoimista selviytymistä arjessa.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea ja edistää lapsen mahdollisuuksia olemaan osallinen ja mahdollisimman itsenäinen toimija omassa arjessaan. Lapsen arjessa tämä tarkoittaa osallistumista leikkiin ja päivittäisiin toimintoihin kotona, koulussa, päiväkodissa ja vapaa-ajalla. Terapia toteutetaan tavoitteellisen, suunnitellun toiminnan avulla, usein leikin avulla. Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan lapsen mielenkiinnon kohteiden sekä tarpeiden mukaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa laadittujen tavoitteiden perusteella. Menetelmät, joita terapiassa käytetään voivat olla leikkitoimintoja, rakentelua tai pelejä tai esimerkiksi luovia toimintoja. Lasten toimintaterapiassa käytettävät menetelmät ovat usein samalla hauskoja että sopivalla tavalla haastavia lapselle. Tavoitteellisesti suunnitellut toiminnot mahdollistavat ja aikaansaavat onnistumisen kokemuksen tunteen ja vaikuttavat siten lapsen itsetunnon vahvistumiseen. Lasten toimintaterapeutit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä lapsen, perheen, koulun, päiväkodin ja muiden kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa. Ohjaamme ja pohdimme yhdessä lapsen lähiympäristön kanssa kuinka tukea lapsen kehitystä ja oppimista hänen päivittäisessä toimintaympäristössään.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisempi toiminta omassa arjessaan. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästään esimerkiksi sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksesta johtuvien haasteiden vuoksi. Tyypillisiä aikuisten toimintaterapian asiakasryhmiä voivat olla asiakkaat, joilla on taustalla esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö, aivovamma, reuma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, MS-tauti, Cp-vamma tai yläraajaongelmaa. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään kotona, työssä ja vapaa-ajalla. Terapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi karkea- tai hienomotorisia taitoja, hahmottamisen valmiuksia, tukea ajattelutoimintoja tai toiminnanohjausta. Arjen hallintaa voidaan tukea erilaisten arjen toimintojen harjoittelulla (esimerkiksi kodinhoidolliset toiminnot tai itsestä huolehtiminen) harjoittelemalla psykososiaalisia taitoja tai esimerkiksi pohtimalla asiakkaan yksilöllistä apuvälinetarvetta. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Terapian tavoitteena on asiakkaan turvallinen selviytyminen arjessa, työssä ja harrastuksissa siten, että hän löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään sekä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Annette Öhman-Ray

Annette Öhman-Ray

Toimintaterapeutti

050 5347941

tai
Anne Mensakov

Anne Mensakov

Toimintaterapeutti
Ratsastusterapeutti

040 7326845

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kuntoutusta. Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Terapian tavoitteet ovat aina yksilöllisiä ja ne laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Terapian tavoitteena on tukea asiakasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti arkisista toiminnoistaan sairaudesta, vammasta tai toimintakyvyn rajoituksesta huolimatta. Pyrkimyksenä on itseohjautuvuus sekä opittujen taitojen ja tunteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään.

Ratsastusterapia sekä lapsille että aikuisille

Ratsastusterapia kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita. Kehonhallinta kehittyy etenkin maastossa liikuttaessa ja käsien käyttö mm. ohjatessa hevosta, tallityöskentelyssä sekä hevosta hoitaessa. Fyysisellä kosketuksella hevoseen kuntoutuja saa sensomotorista harjoitusta erilaisten aistimusten muodossa. Hevosen liike vaikuttaa tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta vahvistaen kehotietoisuutta, joka on perustana sekä motoriselle, että psyykkiselle kehitykselle. Ratsastusterapiassa tunteiden käsittelyn mahdollistaa hevosen reaktioherkkyys erilaisille tunnetiloille. Toimiminen hevosen kanssa antaa itsetuntoa vahvistavia kokemuksia ja tukee siten kuntoutuksen tavoitteita. Ratsastusterapian tavoitteet liittyvät aina kehon, mielen tai toimintakyvyn parempaan hallintaan. Tavallisimpia asiakasryhmiä ratsastusterapiassa ovat mm. asiakkaat joilla on jokin autismin kirjon häiriö, asperger, ADHD, CP-vamma, erilaiset lihassairaudet, MS-tauti tai erilaiset aivoverenkierron häiriöt ja muut neurologiset sairaudet jotka aiheuttavat kehityksen viivettä tai motorista ongelmaa. Ratsastusterapian asiakasryhmiin kuuluu myös psykososiaalista kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita, joilla on erilaisia sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia kuten käytöshäiriöitä tai kontaktikyvyn häiriöitä. Ratsastusterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä tai kuntoutustyöryhmän suosituksesta. Maksusitoumuksen terapiaan voi saada joko Kelan, terveydenhuollon kuntayhtymän, sosiaali- ja terveysviraston tai vakuutusyhtiön kautta.

Ratsastusterapiavastaanotto

Toteutan ratsastusterapiaa Pietarsaaressa sijaitsevalla yksityistallilla, joka sijaitsee vain 0,6km Pietarsaaren keskustasta. Tallin vieressä on käytettävissä 22*80m kokoinen maneesi ja kaksi ulkokenttää, sekä vaihtelevat maastot, jotka lähtevät suoraan tallin pihasta. Tallilla on lämpimät sosiaalitilat, keittiö ja wc. Tallin pihaan on rakennettu pyörätuolin käyttäjien mukaan mitoitettu nousuramppi. Paikoitustilat sijaitsevat aivan tallin vieressä, tarvittaessa asiakas voi tulla taksilla suoraan tallin etuovelle rampin viereen.

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Anne Mensakov

Anne Mensakov

Toimintaterapeutti
Ratsastusterapeutti

040-7326845

Keitä me olemme

Terapiatrio on joukko terapeutteja jotka tarjoavat laadukasta kuntoutusta eri terapian aloilla. Tarjoamme fysio- toiminta- ja ratsastusterapiaa sekä lapsille , nuorille, että aikuisille.

Voit tulla meille terapiaan palvelusetelillä tai maksusitoumuksella Kelan, eri lähialueiden sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tai vakuutusyhtiöiden kautta. Fysioterapiaan voit tulla myös itsemaksavana asiakkaana.

Suositukset

Utomordentligt jobb. Samarbetet mellan hem, familj, klient och skola fungerar utmärkt. Ni utför ert tunga, krävande och jätteviktiga och värdefulla jobba alltid med ett leende. TACK!

Jan-Erik

Syns verkligen att ni brinner för ert jobb. Lyckas varje gång få Olle inspirerad och in träningen i alla situationer.

Jessica

Ihan huippua porukkaa ja hyvin toimii yhteistyö :) suosittelen lämpimästi ❤

Virpi

Hyvä fysioterapia! kodin ja terapian välinen yhteistyö huippua! :)

Jenni

Toimintaterapia auttaa minua selviytymään koulutehtävistä, vaikka minulla on kirjoitusvaikeuksia

Tyttö, 9v

Parasta ratsastusterapiassa on se, kun saan tuntea taas vauhdin tunteen onnettomuuden jälkeen, tuntea tuulen kasvoillani, tuntea olevani samanlainen kuin muut ainakin hetken aikaa

Poika, 12v

Toimintaterapian aloittamisen jälkeen uskallan kokeilla uusia asioita rohkeammin. Minusta on tullut voimakkaampi ja vahvempi ja olen oppinut pyöräilemään

Poika, 7v

Ratsastusterapia on antanut minulle lisää motivaatiota ja jaksamista arkeen. Se auttaa minua ylläpitämään rutiineja arjessa ja unen laatu on parempi

Nainen, 26 v

Toimintaterapian aloittamisen jälkeen Nea on oppinut keinoja rauhoittaa itseään tilanteissa, joissa aiemmin saattoi saada raivarin. Arki sujuu paremmin, koska siirtymätilanteet eivät enää kestä yhtä kauan kuin aiemmin

Äiti ja tytär 4v

Minulla on hauskaa ratsastusterapiassa. Aika menee siellä nopeaan ja kun lähden tallilta, odotan jo seuraavan viikon ratsastusterapiakertaa

Tyttö, 10v

Hevonen antaa minun olla oma itseni. Hevonen rauhoittaa minua, ja pääsen hevosen avulla kivun tunteesta

Tyttö, 17v

Ratsastusterapian jälkeen tunnen olevani vahvempi keskivartalostani ja jaksan istua kauemmin tehdessäni keittiötoimintoja

Nainen, 47v

- Milloin saan taas tehdä töitä Annetten kanssa? Viime kerrasta on niin pitkä aika ja Annetten kanssa on niin hauska tehdä töitä

Poika, 5v

Kaikki on vain niin toimivaa, lapsen äitinä saan vain olla mukana

5- vuotiaan pojan äiti

Vastaanotto

Vastaanottotilamme jossa toteutamme terapiaa on raikas ja valoisa, sekä tarkoituksenmukaisesti suunniteltu terapian toteuttamiseen. Vastaanotto sijaitsee katutasossa, joten sinne on helppo pääsy kaikilla. Sisään pääsee helposti myös esimerkiksi lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolia käyttäen. Suuret huoneet ja laajat käyttötilat, sekä monipuolinen terapiavälineistö mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ja terapian toteuttamisen toimitiloissamme.

Valokuvia

Ota yhteyttä

Camilla Kuoppala

Fysioterapeutti
NDT, Bobath terapeutti
NDT, Bobath vauvaterapeutti

Svenska Suomi English

Tel. 050-3610826

camilla.kuoppala(at)gmail.com

Camilla Kuoppala


Valmistuin fysioterapeutiksi vuonna -94 ja olen siitä lähtien ollut potilastyössä sekä aikuisten, nuorten ja lasten kanssa. Olen aina ollut kiinnostunut neurologiasta ja lasten fysioterapiasta, siitä syystä olenkin hankkinut lisäkoulutusta näissä. Viime vuosina olen myös kouluttautunut enemmän aikuisten fysioterapiassa.

Työskentelen Pedersöressä, Kokkolassa, Kruunupyyssä, Uudessakaarlepyyssä ja Oravaisissa. Teen koti-,uimahalli- ja myös päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä.

Työssäni yritän olla joustava, jotta ratkaisuja löytyisi jokaiselle. Yhteistyö on minulle tärkeää. Hyvä yhteistyö asiakkaan, hänen lähiympäristönsä ja työkavereiden kanssa tekee työstäni merkityksellisen ja tuloksia syntyy.

Jokainen tapaaminen asiakkaan kanssa on ainutlaatuinen ja jokainen terapia tuo mukanaan omat haasteensa. Tämän takia työni on mielekäs ja sen haastavuuden ja vaihtelevuuden takia kouluttaudun jatkuvasti voidakseni vastata uusiin haasteisiin parhaani mukaan!

Koulutukset

 • NDT/Bobath terapeutti
 • NDT/Bobath vauvaterapeutti
 • NDT/Bobath syventäviä jaksoja (useita)
 • Lasten neurologisen kuntouksen koulutus
 • Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
 • Lapsen poikkeava sensomotorinen kehitys
 • Sensoriikan, havainnoinnin ja motoriikan vuorovaikutus Cp-vammaisella lapsella
 • Sensorinen Integraatio (A-osa)
 • Fascian vaikutus lapsen liikkumiseen
 • Manuaalisen terapian mahdollisuudet cp vammaisen terapiassa
 • Myofasciaalinen harjoittelu
 • Kinesioteippaus
 • Altaalla lapsen kanssa
 • Erityislasten uintikoulutus
 • Sähköterapiakoulutus
 • Manuaalinen selän tutkiminen
 • Työnohjausta Liisa Kallisen kanssa (NDT/Bobath seniorikouluttaja)
 • Rentoutumisohjaaja
 • Erityispedagogiikan opintoja (Åbo Akademi)
 • Malike toimintavälinekoulutus
 • Ensiapu
 • ICF-koulutuksia
 • GAS koulutuksia (Goal Attaintment Scale)

Ulrika Krohn

Fysioterapeutti
NDT, Bobath terapeutti

Svenska Suomi English

Tel. 050-5412548

ulrika.krohn(at)multi.fi

Ulrika Krohn


Olen fysioterapeutti ja erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten neurologiseen kuntoutukseen (NDT/Bobath terapeutti). Työssäni liikun monessa eri paikassa (kouluissa, päiväkodeissa ja kotikäynneillä tai uimahallissa). Otan vastaan asiakkaita myös vastaanotollamme.

Käyn usein ja mielelläni asiakkaideni kanssa myös esim. hiihtämässä, luistelemassa, uimassa tai pyöräilemässä. Mielestäni on tärkeää että kaikki saavat kokea liikunnan iloa ja saada mukavia ja miellyttäviä kokemuksia liikkumisesta.

Parasta työssäni on se, että saan olla mukana jakamassa asiakkaan ilon kun hän edistyy tai kun esimerkiksi lapsi oppii uuden asian harjoittelun myötä!

Minulla on pitkä työkokemus (vuodesta 2000) neurologisesta fysioterapiasta ja kouluttaudun jatkuvasti lisää.

Koulutukset

 • NDT/Bobath peruskurssi
 • NDT/Bobath jatkokurssi
 • Sensorisen integraation perusteet
 • Manuaalisen terapian mahdollisuudet cp-vammaisen terapiassa
 • Erikoisuinnin peruskurssi
 • Sensoriikan, havainnoinnin ja motoriikan vuorovaikutus cp-vammaisella lapsella
 • Altaalla harjoittelu lapsen kanssa
 • Lapsen poikkeava sensomotorinen kehitys
 • Fascia käsittelykurssi
 • Fascian vaikutus lapsen liikkumiseen
 • Toiminnallinen myofasciaalinen harjoittelu
 • Kinesioteippauksen peruskurssi
 • ICF kurssi
 • GAS kurssi
 • Sähkökoulutus fysio- ja toimintaterapeuteille
 • Työnohjausta Liisa Kallisen kanssa
 • Terapeuttinen harjoittelu fysioterapiassa
 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi
 • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon jatkokurssi
 • Ensiapu koulutus

Annette Öhman-Ray

Toimintaterapeutti

Svenska Suomi English

Tel. 050-5347941

annette.ohman(at)netti.fi

Annette Öhman-Ray


Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 1997. Aloitin senioritoiminnassa, jonka jälkeen siirryin kuntoutuksen puolelle. Vuodesta 2001 olen toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana ja teen töitä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Tapaan asiakkaani joko vastaanotollamme tai asiakkaan omassa arkiympäristössä hänen kotonaan, päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla. Työkenttäni ulottuu tänä päivänä Oravaisista Kokkolaan.

Työssäni arvostan asiakkaan kokemia onnistumisen hetkiä ja asiakastyön henkilökohtaista kontaktia. Jotta pystyisin kohtaamaan asiakastyössä vastaantulevia haasteita ja löytämään asiakkailleni juuri ne oikeat yksilölliset ratkaisut, panostan jatkuvasti jatkokoulutukseeni. Olen iloinen, sosiaalinen, joustava ja kärsivällinen terapeutti, jonka työtapa rakentuu kokonaiskuvaan ja yhteistyöhön.

Koulutukset

 • Sosiaalisten taitojen harjoittelu lapsille
 • Autismi nuorilla (kuntotus)
 • Neuropsykiatriset häiriöt lapsilla ja nuorilla niiden kohtaaminen
 • Aspergerin syndrooma ja korkeatason autismi - teoriasta käytäntöön
 • SPM - Sensory Processing Measure
 • Kliininen havainnointi
 • AMPS (the Assessment of Motor and Process Skills) - on toimintaterapeuttien käyttöön kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida ja pisteyttää asiakkaan motorisia ja toiminnallisia taitoja
 • Koulu AMPS
 • Malike - toimintaväline koulutus
 • COPM (Canadian Occupational Performance Measure)- koulutus
 • CO-OP - the Cognitive Orientation to Occupational Performance approach
 • Erityisopetus (Åbo akademi)
 • Tukiviittomat- koulutus
 • GAS (Goal Attainment Scaling)- koulutus
 • ICF-dokumentointi
 • Työnohjausta Liisa Kallisen kanssa (NDT/Bobath seniorikouluttaja)
 • Yhteistyöpäivät kollegojen ja muiden terapeuttien kanssa
 • Ensiapu1/Hätäensiapu- koulutus

Anne Mensakov

Toimintaterapeutti
Ratsastusterapeutti

Svenska Suomi English

Tel. 040-7326845

anne.mensakov(at)gmail.com

Anne Mensakov


Olen opiskellut toimintaterapeutiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa vuosien 1998-2001 aikana. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt erikoissairaanhoidon lasten toimintaterapiassa, neurologisten asiakkaiden kuntoutuksessa kuntoutusosastolla (aikuiset) sekä yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2004 alkaen. Ratsastusterapeutiksi olen opiskellut Ypäjän Hevosopistolla vuosien 2006-2009 aikana, ja olen Suomen Ratsastusterapeutit r.y.n jäsen.

Pidän toimintaterapeutin työssäni siitä, että työ on hyvin itsenäistä ja työpäivät ovat niin vaihtelevia. Viihdyn hyvin kun saan olla tekemisissä ihmisten kanssa ja työskennellä asiakkaan arkiympäristössä.

Ratsastusterapeuttina koen olevani onnekkaassa asemassa, kun saan työskennellä ulkona luonnossa eri vuodenaikoina ja pystyn tarjoamaan asiakkailleni monipuolisen ja erilaisen kuntoutusmuodon muihin terapiamuotoihin verrattuna. Voin esimerkiksi viedä liikuntarajoitteisen lapsen metsään tai vaikeakulkuiseen maastoon hevosen selässä turvallisesti ja hyvin suunnitellusti. Koulutukseni myötä pystyn myös luomaan ja käyttämään työkalunani terapiassa eläimen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ammattitaidolla.

Parasta työssäni koen olevan sen, kun pystyn auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja enemmän tai vähemmän isoihin ongelmiin hänen arjessaan. Usein riittää jos pystyy antamaan vinkkejä tai ehdotuksia uusista toimintatavoista, tai kuinka asiat voisi tehdä toisella tavalla. Näillä pienillä asioilla voi olla suuri merkitys asiakkaan toimintakykyyn hänen omassa arjessaan.

Itse koen olevani ikuinen optimisti, ja tämän vuoksi näen että minun on helppo löytää hyvät puolet ja ilon aiheet myös asiakkaani arjessa. Tämä auttaa minua työssäni myös asiakkaan omien vahvuuksien ja motivaation löytämisessä. Vahvuutenani on kannustaa asiakasta yrittämään ja jatkamaan vaikeuksista tai toimintakyvyn rajoitteista huolimatta, vaikka arjessa toimiminen ei aina olisikaan asiakkaalle niin yksinkertaista tai helppoa.

Koulutukset

 • Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien kliininen havainnointi
 • Aistit ja motoriikka, aisti-informaation merkitys kehitykselle ja sen häiriöt
 • Autistisen henkilön kohtaaminen ja kuntoutus
 • Lapset ja nuoret joilla on ADHD (ADHD-lastenpsykiatrian näkökulmasta)
 • Neuropsykiatriset häiriöt lapsilla ja niiden kuntoutus
 • Leikki toimintaterapian menetelmänä
 • Lapsen poikkeava sensomotorinen kehitys
 • Sensorisen integraation koulutus (A-osa)
 • Leikki-ikäisen lapsen toimintaterapia- koulutus (arviointi- ja terapia, yhteistyö ja koulun henkilökunnan ohjaaminen)
 • Goal Attainment scaling- GAS koulutus
 • ICF- dokumentointi
 • COPM- (Canadian Occupational Performance Measure)- menetelmä ja perusteet menetelmän käyttöön- koulutus
 • Tukiviittomat- koulutus
 • Ensiapu1/Hätäensiapu- koulutus
 • yhteistyöpäivät kollegojen ja muiden terapeuttien kanssa